XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX200 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0 ( HELLAS Zone Net! System for Ham Radio Operators )  /  Service uptime: 107 days 05:10:00
sa7svr@ssa.se