XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX200 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0 ( HELLAS Zone Net! System for Ham Radio Operators )  /  Service uptime: 107 days 05:12:12
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
sa7svr@ssa.se